طریقه تست قطعات الکترونیکی

توضیح مختصر

دراین جزوه برای شما طریقه تست قطعاات الکترونیکای را باه زباا سااده
آورده ایم،

طریقه تست ترانزیستورهای UJT

تعین پایه UJT توسط مولتی متر دیجیتالی : مولتی متر را در رنج تست دیود
قرار داده به وسیله ترمینالهای آ دنبال پایه ای باشید که از یک جهات باه
دو پایه دیگر راه بدهد و از جهت دیگر راه ندهد پایه مذکور E است و عدد
قرائت شده B2 کمتر از B1 می باشد .

طریقه تست تریاک (TRIAC)

ترایاک یکی دیگر از عناصر الکترونیک می باشاد کاه در سااتت مادارات
الکترونیک صنعتی سهم بسزایی دارد این قطعه مانناد یاک SCR دارای ساه
پایه می باشد پایه های آ را با نامهای گیت آند اول و آند دوم که باا G و
MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 ) نشا می دهند و فرق عمل کارد
آ با تریستور این است

که بعد از تحریک G دوپایه دیگر می تواناد از هار
دو جهت جریا را از تود عبور دهد و در واقع یک کلید AC مای باشاد .

یعنی مانند یک کلید AC قابل کنترل می توا آ را در مدارات الکترونیک
به کار برد .

وتحت هر زاویه ای می توا با کنترل کیت فااز بارق شاهر را
کنترل نمود . ابتدا تعیین پایه های آ را به وسیله مولتی متر هیاوکی ۷۰۰۳
توضیح می دهم .

پایه G نسبت به پایاه A1 در هاردو جهات راه مای دهاد
ونسبت به A2 در هیچ جهتی راه نمی دهد بنابراین A2 به راحتای مشاص
می شود حال پایه ای را پیدا می کنیم

که باا تحریاک آ در دوجهات دو
پایه ی دیگر به هم راه دهد . آ پایه G است . در این روش توجاه داشاته
باشید در هنگام تحریک باید ترمینالهای مولتی متر از دوپایاه تسات شاونده
قطع نشود و فقط یک لحظه بدو آنکه ترمینالها قطع شاود عمال تحریاک
توسط یکی از ترمینالها انجام شود .

طریقه تست ترانزیستورها (Transistor)

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنایم : یاک ترانزیساتور یاا مثبات
(pnp) و یا منفی (npn) می باشد. برای تشصی تیا ترانزیساتور چنادین
روش وجود دارد. تی بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توا
مشص نمود

دوستان در این فایلی که به صورت PDF در اختیار شما عزیزان

قرار گرفته راهنمای طریقه تست قطعات الکترونیکی می باشد

با تشکر

دانلود فایل


گروه فنی و مهندسی جوان خودرو

اینستاگرام ما هست cartuneup.ir

کانال ما در تلگرام cartuneup


مطالب مرتبط

#لامپ تست LED


#سوکت سنسور میل سوپاپ


#راهنمای یونیت فن


#نقشه برق SL96


#شماتیک یونیت فن


#کاتالیزور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *